Obsahy kurzů

Obsahové návrhy plánovaných vzdělávací kurzů

Kurzy bude veden způsobem:  výuka – nácvik – reflexe – implementace do stávajících způsobů práce. Níže uvedené anotace vzdělávacích obsahů budou upraveny a specifikovány autory/lektory modulů a posléze též účastníky pilotního ověřování.

Obsahový návrh výstupu KA1 a K2 tj. kurz Vedení skupiny účastníků dalšího vzdělávání“

1. umění vést skupinu, leadership (Zdeněk Weber)

termín pilotního ověření:
5. 3. 2014 (8 hodin)
6. 3. 2014 (8 hodin)
víkend 10. – 11. 5. 2014 (12 hodin, 2x 6 hodin)

 • záměr a kvality lídra nutné pro vedení skupiny
 • skupina jsou vždy lidé
 • metody vedení skupiny
 • budování důvěry, síly, lásky, vize
 • lídr – facilitátor
 • lídr – inspirátor
 • lídr – ochránce
 • lídr – autorita
 • 7 kvalit lídra které potřebuje rozvíjet
 • principy councilu ve vedení skupiny
 • principy systemické terapie ve vedení skupiny
 • principy meditace ve vedení skupiny
 • principy kruhu života ve vedení skupiny
 • budhistické principy ve vedení skupiny a leadershipu

2. skupinová systemika a dynamika (Hana Perglerová)

termín pilotního ověření:
8. 9. 2014 (8 hodin)
9. 9, 2014 (8 hodin)
víkend 27. – 28. 9. 2014 (12 hodin)

Skupina, společenství, komunita – významy pojmů, druhy skupin

Možnosti a různé způsoby práce se skupinou (Teambuilding, Supervize, Council, Processwork, Scott Peck, Skupinová psychoterapie, aj.)

Role facilitátora

 • záměr práce se skupinou
 • různé způsoby vedení skupiny (moderátor, kouč, průvodce, stařešina, vyvolávač deště, aj.)
 • práce s procesovou myslí jako základ facilitování
 • zásahy, zpětné vazby, rámování a úkoly facilitátora

Úrovně fungování skupin (praktická, úkoly a cíle, vize, komunikace, psychosociální – vztahy, emoce, role, klima, terapeutická, aj.)

Systemika – skupina jako organizmus

Dynamika – fáze vytváření a vývoje skupiny

Worldwork podle Arnolda Mindela

 • víceúrovňové pole skupinového procesu (konsenzuální realita, snová úroveň, esence)
 • hluboká demokracie
 • role, přepínání rolí, odmítané části jako role ducha, polarita ve skupině
 • postavení (ranky) a hierarchie ve skupině, projekce
 • horká místa (hot spots), eskalace a de-eskalace procesu

Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka

 • nestrukturovaná forma
 • specifická role facilitátora
 • fáze procesu (Pseudokomunita, Chaos, Prázdnota, Skutečná pravdivá komunita)
 • psychologický zážitek skutečné komunity

Kdy skupina dobře funguje a co může dobrému fungování bránit

Bezpečí ve skupině – jak ho vytvořit, nejčastější pravidla ve skupině, jak ho udržet a pečovat o něj

Konflikt jako pokus skupiny o sebe-realizaci

Skupinový mýtus jako identita skupiny a jeho prvky (ticho, historky, vtipy, metafory, sny, motlitby, písně, aj.)

Zánik skupiny a jak se na něj dobře připravit.

 3. koučink/mentoring (Kristina Klimszová)

termín pilotního ověření:
8. 4. 2014 (8 hodin)
9. 4. 2014 (8 hodin)
víkend 7. – 8. 6. 2014 (12  hodin)

1. Úvod – základy koučinku

  • Co je a co není koučink
  • Základní postoje a předpoklady

2. Základní kompetence kouče

 • Využití modelu NLP (Neurolingvistické programování)
 • Schopnost pozorovat neverbální signály
 • Budování vztahu s koučovaným
 • Aktivní naslouchání
 • Technika: Pozice vnímání
 • Otázky jako hlavní nástroj kouče
 • Nástroj: Kolo rovnováhy

3. Cíle a jejich stanovování

 • Model GROW
 • Technika – Strategie tvořivosti
 • Další modely

4. Základy mentoringu

  • Pojmové vymezení
  • Proces učení
  • Přínosy mentoringu
  • Rozdílnosti koučinku a mentoringu

5. Efektivní komunikační techniky a nástroje mentora

  • Jazykové modely NLP
  • Aktivace vnitřních zdrojů – technika kotvení
  • Modelování
  • Příklad, příběh, metafora
  • Zpětná vazba

6. Osobnost mentora

 • Mentor jako vzor
 • Model Neuro – logické úrovně
 • Otázky logických úrovni
 • Technika – vyrovnání logických úrovni

4. komunikace, krizová komunikace (Martin Švihla)

termín pilotního ověření:
16. – 17.4. středa – čtvrtek (8+8 hodin)
24. – 25.5. sobota – neděle 12 hod.

 • porozumění povaze komunikace a konfliktu
 • fyzická, emoční a mentální stabilita
  • relaxační a koncentrační techniky
 • vnímání a udržování svých hranic
 • posílení svých komunikačních a sociálních dovedností
  • komunikace slovem, hlasem, tělem, vnitřním postojem
 • typy řešení konfliktů
  • z hlediska dosaženého výsledku
  • z hlediska přístupu ke konfliktu
 • automatické reakce a návrat k vědomému rozhodování
 • vědomý přístup ke komunikaci a konfliktu
  • umění aktivního naslouchání
  • umění vědomého konání
 • konflikt jako zrcadlo a nástroj osobního rozvoje
 • práce se strachem
  • fyzická podstata strachu, dechové techniky
  • budování důvěry v proměnlivém prostředí
  • zvládání stresu, posilování frustrační tolerance
 • základy krizové komunikace
 • strategie win-win

Součástí kurzu je nejen teorie, ale i práce s tělem a emocemi.

Obsahový návrh výstupu KA3 a K4 tj. kurz „Dovednosti lektora dalšího vzdělávání pro uplatnění na trhu“

1. Marketingové dovednosti, sebeprezentace (Jana Bártíková)

zlepšení schopnosti komunikovat, efektivně relevantně argumentovat a prosadit svůj názor, zvýšení kompetencí v oblasti efektivní lektorské sebeprezentace.
 • Marketing v kostce
 • Marketingový plán na míru
 • Oblasti aplikace marketingu v lektorské činnosti a vzdělávání
 • Externí analýza
 • Analýza a průzkum trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Organizace marketingu
 • Analýza nákladů
 • Finanční analýza
 • Marketingové strategie, postup a jednotlivé kroky
 • Politika produktu
 • Cenová politika
 • Jaké jsou nejčastější chyby v lektorské sebeprezentaci a komunikaci a jak jim předcházet.
 • Mezilidská komunikace
 • Komunikační chyby
 • Efektivní přenos informací
 • Řeč těla
 • Jak vyjednávat a prosadit se v lektorské činnosti
 • Vyjednávání
 • Asertivita
 • Win-win strategie
 • Jak řešit konflikty s účastníky vzdělávacích kurzů a workshopů
 • Jak správně sestavit proslov a vytvořit si k němu prezentaci.
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky v oblasti komunikace s účastníky kurzů

2. ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce (Václav Němeček)

 • tvorba webové prezentace – pravidla, funkcionality, záložky
 • ochrana dat – homeworking, práce se vzdálenou plochou, archivace dat
 • prezentační programy pro vytváření tištěných materiálů, grafická úprava materiálů
 • redakční systémy (ukázky, možnosti na trhu)
 • hosting, webhosting, domény – registrace, využití osobních jmen
 • sociální sítě – přínosy, rizika, možnosti využití při prezentaci na trhu (facebook, twitter)
 • mobilní aplikace ve vzdělávání dospělých – využití tabletů, chytrých telefonů – možnosti pro konkrétní vzdělávací cíle
 • e-learning – systém, fungování, tvorba vlastních vzdělávacích materiálů, ukázky

3. Gender – fenoném dneška a jeho vazba na DV (Roman Kysela)

 • co je to gender – vznik označení, historie
 • co je to feminismums – vznik, historie, současnost
 • aktuální legislativní rámec otázky diskriminace na základě pohlaví – přijímací pohovory, výkon práce, prezentační materiálů, reklama
 • genderová korektnost při mluveném a psaném projevu – ukázky dobré a špatné praxe
 • instituce spojené s genderovým výzkumem, zdroje informací

Materiály budou označeny v souladu s pravidly publicity.

Za OS GENESIA Mgr. Andrea Gregorová