Titulní stránka

Hlavním cílem projektu je rozšíření, prohloubení a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání pro lektory dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji tj. celková podpora odborného profesního vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání (dále DV) v tomto kraji.

Mezi dílčí cíle projektu patří rozšíření vzdělávací nabídky pro lektory DV prostřednictvím vytvoření 2 modulárních kurzů zaměřených na aktuálně potřebné oblasti pro tuto cílovou skupinu tj. vedení skupiny účastníků DV a dovednosti lektorů DV pro uplatnění na trhu. Zkvalitnění a přizpůsobení vzdělávací nabídky ve vazbě na zjištěné potřeby lektorů DV prostřednictvím využití moderních ICT technologií (mobilní aplikace, e-learning, multimediální komponenty programů) a aktivního zapojení.

Cíle budou naplněny prostřednictvím 5 klíčových aktivit.

Aktivita č. 1:
Zpracování obsahu vzdělávacího kurzu „Vedení skupiny účastníků dalšího vzdělávání“. Výstupem této aktivity bude vzdělávací kurz „Vedení skupiny“ složený ze 4 modulů:
1. umění vést skupinu, leadership
2. skupinová systemika
3. koučink, mentoring – jejich specifika a odlišnosti
4. komunikace, krizová komunikace.
Každý z modulů bude v rozsahu 36 hodin tj. celkem 144 hodin (hodina á 45 minut). A ke každému z modulů budou vytvořeny tištěné vzdělávací materiály obsahující informace, zkušenosti, praktické poznatky, fotografie, schémata, grafy atp. Součástí vzdělávacích materiálů bude též multimediální CD s video a audionahrávkami, kdy ke každému z modulů bude vytvořen též videomateriál, obsahující nahrávky při práci se skupinou (součást též KA2), které budou ilustrovat teoretické informace a ukazovat příklady dobré a špatné praxe. Součástí budou též rozhovory s lektory, účastníky atp. Součástí CD budou též audionahrávky, které budou obsahovat rozhovory s lektory, účastníky a část informací obsažených v papírových materiálech, a to včetně návodných otázek pro samostudium, hodnocení a vytvoření vlastního názoru.Výstupy budou dostupné též ke stažení do mobilních telefonů a tabletů.

Aktivita č. 2:
Pilotní ověření obsahu kurzu – série ověřovacích workshopů, finalizace obsahu kurzu. Pro každý z modulů bude probíhat série prezenčních workshopů 1 víkendový workshop v rozsahu. Pro možnost zapojení, co nejvíce zájemců z cílové skupiny bude možnost účastnit si i ověření pouze jednotlivých modulů, jakož i účasti na 2-4 ověřeních pro jednotlivé osoby z cílové skupiny. Celkem bude zapojeno max. 30 osob.

Aktivita č. 3:
Zpracování obsahu vzdělávacího kurzu „Dovednosti lektorů dalšího vzdělávání pro uplatnění na trhu“
V rámci aktivity bude vytvořen obsah vzdělávacího kurzu určeného lektorům/kám DV se zaměřením na prezentaci lektora na trhu, marketingové dovednosti, využití moderních ICT technologií a též oblast nyní často diskutované genderové senzitivity. Autorský tým zpracuje písemné materiály pro daný kurz, které budou rozděleny v závislosti na tématech do 3 modulů.
1. modul – marketingové dovednosti, sebeprentace (16 hodin)
2. ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce (webová prezentace, sociální sítě, mobilní aplikace, elearningové materiály) (16 hodin), četně obrázku, fotografií, printscreenů
3. gender – fenomén dneška a jeho vazba na další vzdělávání (co je to gender, aktuální legislativní rámec, psané texty a genderová korektnost) (8 hodin)

Každý z modulů bude k dispozici v tištěné podobě a v e-learnigové podobě.,

Aktivita č. 4:
Pilotní ověření obsahu kurzu – ověřovací workshop, finalizace obsahu kurzu. V předem stanový termín proběhne prezenční workshop (účastníci musí do té doby vyplnit závěrečný test kurzu). Workshop bude rozdělen na 3 obsahové části dle modulů, a to v délce 2 (1. modul) + 2 (2. modul) + 1 (3. modul)
hodina tj. 5 hodin plus 1 hodina pro diskusi a výměnu zkušeností celkem.

Aktivita č.5:
Odborný council lektorů dalšího vzdělávání – lektorský kruh
Council/poradní sbor/kruh je prastará forma a současně moderní postup, jehož kořeny nalezneme v přírodním světě, napříč různorodými kulturami a náboženstvími. Tady nasloucháme celému kruhu – lidem, místu, jejich duchu. Každý má svůj vlastní dar, příběh ke sdílení, tvoří část celku. Díky Councilu získáváme zkušenost a prožitek. Council nabízí způsob komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání, upřímnému a soucitnému vyjadřování. Dává prostor novým vhledům a porozumění, moudrosti v rozhodování a léčení. Vidíme Council jako osobní výcvik, skupinový proces a životní cestu, jako nástroj nezbytný pro každého, kdo pracuje se skupinami, zaměstnanci, komunitami atd. Domnívám se, že „council“ lze využít i ve velmi rozmanité skupině lektorů dalšího vzdělávání, a to při sdílení zkušeností, zážitků, úspěchů ale též neúspěchů, může pomoci při rozhodování, k ocenění úspěchů, při zvládání konfliktů, pro reflexi atp. Jedinou a základním podmínkou je zájem těchto lektorů DV o vlastní rozvoj a sdílení se, který na základě analýzy provedené při přípravě projektu, je přítomný. Někteří z lektorů se již neformálně scházejí či se potkávají při různých příležitostech, nicméně organizované vedení a
možnost pravidelného a řízeného sdílení dosud není ve SK vytvořena.

V průběhu 6. měsíce projektu proběhne první z plánovaných 6 setkání councilu, jehož se účastní lektoři/lektorky DV ze Střed. kraje. Setkání budou vždy v rozsahu min. 5 hodin a závěrečné 6. setkání bude víkendové v rozsahu 2×6 hodin.

Celková délka projektu je 12 měsíců, projekt byl zahájen 1.1. 2014 a bude ukončen 31.12. 2014.